Р Е Ш Е Н И Е №10

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№10
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Изменение на Решение №103 на Общински съвет – Пазарджик от 30.05.2019 г., взето с Протокол №6 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99, т. 2 от АПК, и във връзка с изискванията на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:


Изменя Решение №103 на Общински съвет – Пазарджик от 30.05.2019 г. взето с Протокол №6 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, като към точка 1 от Решението се добавя текстът „номер BGENERGY-2.001“ и към текста  „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура“  се добавя: „ – системи за външно изкуствено осветление на общините”.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00