Р Е Ш Е Н И Е №11

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№11
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот 55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.

    2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.

    Срок за предоставяне на плана в Общината – 150 календарни дни.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>
 

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00