Р Е Ш Е Н И Е №12

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№12
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.6.12, ПИ с идентификатор 48876.6.14, ПИ с идентификатор 48876.6.15 и ПИ с идентификатор 48876.6.16 в местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.     Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 , чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Решение №110/27.06.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик за разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.6.12, ПИ с идентификатор 48876.6.14, ПИ с идентификатор 48876.6.15 и ПИ с идентификатор 48876.6.16 в местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище.
    2. Разрешава изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.6.12, ПИ с идентификатор 48876.6.14, ПИ с идентификатор 48876.6.15 и ПИ с идентификатор 48876.6.16 в местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00