Р Е Ш Е Н И Е №14

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№14
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-119/13.01.2020 г. от Петър Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод, започващо от съществуващо електромерно табло, разположено на границата на ПИ с идентификатор 32010.33.91, продължава на изток през ПИ с идентификатор 32010.33.94 – НТП местен път, след което променя посоката си на север като преминава по дължината на ПИ с идентификатор 32010.33.102 – НТП полски път. След около 405м сменя посоката си на запад, преминава последователно през имоти 32010.33.103 – НТП напоителен канал и 32010.33.120 – НТП улица /собственост на възложителя/ до достигане на ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на електропровода е около 465 м – общинска и частна собственост, засегната площ е 0.929 дка – общинска и частна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00