ПРОТОКОЛ №9 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 август 2023 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №9

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 август 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Златко Митрев,  Христо Бързев, Александър Шопов, Иван Димитров.

II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Николай Ангелов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Мари Кемчев.

V.От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VI.От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Ангел Минков.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваше общинският съветник  Арлин Антонов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Промяна в състава на постоянна комисия „Култура” и ПК по ЗПКОНПИ.

Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

 

2.Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2023 година.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

3.Изменение на Решение №179 от 27.07.2023 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

4.Даване на съгласие Община Пазарджик да осигури собствен принос в размер на 10% от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестицията за Дейности 1, 2 и 5 от Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“ по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост  в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

 Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Участие на Община Пазарджик като съучредител на „МИГ РАКИТОВО – ПАЗАРДЖИК”, в изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0003 „Проект за изготвяне на стратегия ма ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027 г., финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

6.Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 32010.501.377 по КККР с. Ивайло, община Пазарджик на „Евангелска педесятна църква – гр. Пазарджик – II”

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

7.Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15028.87.524 по КККР на с. Главиница, площ 371 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водно стопанско, хидромелиоративно съоръжение – ПОС.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в УПИ V – 449, Гаражи и обслужване на товарни автомобили/пи 32010.29.9/, м. Кулински ливади, землище с. Ивайло, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

11.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност Шеолу, землище с. Главиница, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

12.Разрешавани изработването ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ 32010.35.64, местност Азмъка, по КККР на землището на с. Ивайло, община Пазарджик.

 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

13.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.48.12, 65468.49.7, 65468.49.8, 65468.49.10, 65468.49.21, 65468.49.22, 65468.50.17, 65468.50.24, 65468.58.6,65468.58.8, 65468.58.33, 65468.58.36, 65468.59.6, 65468.59.35,654.68.60.39, 65468.62.6, 65468.62.14, 65468.62.23, 65468.102.37 и 65468.102.39 по КККР на землището на с. Сбор.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

14.Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и плана за застрояване, относно УПИ XX – Озеленяване на кв. 420 по плана на град Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

15.Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 78570.1.16, местност Чорбови градини по КККР на земеделската територия на с. Црънча.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

16.ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 65468.135.61 и 65468.135.84 по КККР на неурбанизираната територия на с. Сбор, с оглед включването на имотите в строителните граници на населеното място.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

17.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.61.131 в местност Мерата по КККР на землище с. Добровница.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.Одобряване проект на План-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №202/25.09.2013 г., Решение №230/25.11.2013 г. и Решение №237/18.12.2008 г. на ОбС – Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19. Питания.

 

Клетва като общински съветник положи Николай Ангелов от ПП ГЕРБ, който зае място №30 в Пленарна зала.

 

По първа точка: Промяна в състава на постоянна комисия „Култура” и ПК по ЗПКОНПИ, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №206/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка:  Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2023 година, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н  Евтим Янев, г-жа Велина Петкова, г-жа Таня Димитрова, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Благо Солов, г-н Лазар Попов, г-жа Бойка Маринска и г-жа Лиляна Мърхова. Г-н Евтим Янев направи две предложения:

  1. Да не се гласува безлихвения заем от 7 000 000 лв. Гласували за – 13, против – 4, въздържали се – 17. Не се прие.
  2. Субсидията за спортните клубове да не бъде 3 300 000 лв., а да остане 700 000 лв. Гласували за – 13, против – 9, въздържали се – 19. Не се прие.

Г-жа Таня Димитрова направи предложение да се увеличи с 1 брой щатната бройка на Ансамбъла за народни песни и танци. Г-н Кожухаров поясни, че това може да се случи за сметка на 1 щатна бройка от БМ „Паркинги и охрана”, която не е заета. Предложението беше подложено на гласуване – гласували за – 27, против – 0, въздържали се – 1. Прие се. Други предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №207/ се прие с 26 гласа – за, против – 13, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По трета точка: Изменение   на Решение  №179 от 27.07.2023 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Допусната грешка в текста на чл. 15, ал. 2 от проекта на партньорското споразумение  беше коригирана в съответствие с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решението по трета точка /Решение №208/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По четвърта точка: Даване на съгласие Община  Пазарджик  да осигури собствен принос в размер на 10% от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестицията за Дейности 1, 2 и 5 от Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“ по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост  в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №209/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Участие на Община Пазарджик като съучредител на „МИГ РАКИТОВО – ПАЗАРДЖИК”, в изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0003 „Проект за изготвяне на стратегия ма ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027 г., финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Кожухаров съобщи за промяна в текста на чл. 20, ал. 3 от Устава, а именно срокът да стане 7 дни. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Велина Петкова.

Решението по пета точка /Решение №210/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 32010.501.377 по КККР с. Ивайло, община Пазарджик на „Евангелска педесятна църква – гр. Пазарджик – II”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №211/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15028.87.524 по КККР на с. Главиница, площ 371 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водно стопанско, хидромелиоративно съоръжение – ПОС, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №212/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №213/  се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Евтим Янев.

Решението по девета точка /Решение №214/ се прие с 27 гласа – за, против – 9, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в УПИ V – 449, Гаражи и обслужване на товарни автомобили/пи 32010.29.9/, м. Кулински ливади, землище с. Ивайло, община Пазарджик, поради отсъствието на арх. Румен Стефанов,  докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №215/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По единадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност Шеолу, землище с. Главиница, община Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №216/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Разрешавани изработването ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ 32010.35.64, местност Азмъка, по КККР на землището на с. Ивайло, община Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №217/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.48.12, 65468.49.7, 65468.49.8, 65468.49.10, 65468.49.21, 65468.49.22, 65468.50.17, 65468.50.24, 65468.58.6,65468.58.8, 65468.58.33, 65468.58.36, 65468.59.6, 65468.59.35,654.68.60.39, 65468.62.6, 65468.62.14, 65468.62.23, 65468.102.37 и 65468.102.39 по КККР на землището на с. Сбор, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №218/ се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и плана за застрояване, относно УПИ XX – Озеленяване на кв. 420 по плана на град Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов.

Решението по четиринадесета точка /Решение №219/ се прие с 26 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

 

По петнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 78570.1.16, местност Чорбови градини по КККР на земеделската територия на с. Црънча, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №220/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По шестнадесета точка: ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 65468.135.61 и 65468.135.84 по КККР на неурбанизираната територия  на с. Сбор, с оглед включването на имотите в строителните граници на населеното място, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №221/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По седемнадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.61.131 в местност Мерата по КККР на землище с. Добровница,  докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №222/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка:  Одобряване проект на План-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №202/25.09.2013 г., Решение №230/25.11.2013 г. и Решение №237/18.12.2008 г. на ОбС – Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №223/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка:  питания към Зам.-Кмета на Общината Петър Петров отправи г-н Евтим Янев.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

вторник 05 септември 2023 - 13:05:31