Р Е Ш Е Н И Е №19

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№19

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Златко Митрев – председател Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт,

Р Е Ш И:


Определя следните кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик:

1. Антония Златанова
2. Борислав Даскалов
3. Величка Новакова
4. Веселка Петрова
5. Галя Василева
6. Гергана Карабойчева-Пападули
7. Гергана Бакърджиева
8. Делчо Делибашев
9. Екатерина Палешникова
10. Костадинка Димитрова
11. Лазаринка Костадинова
12. Лалка Дишкова
13. Лидия Панайотова
14. Мариана Тинчева
15. Мариана Герова
16. Марийка Генова
17. Мария Милева
18. Маргаритка Зарова
19. Милка Благова
20. Нина Стоянова
21. Петър Вацев
22. Радка Биволарова
23. Румяна Тонкова
24. Станимир Тонев
25. Стоилка Гацева
26. Тюркян Вълкова
27. Цветанка Илиева
28. Цветелина Арапова-Чавдарова
29. Юлия Станифорт
30. Янка Коева
   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

   

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00