П Р О Т О К О Л №8 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 юли 2023 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №8

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 27 юли 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Христо Бързев, Александър Шопов, Иван Димитров.

II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V.От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Петков.

VI.От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваха общинските съветници  Румен Димитров, Златко Митрев, Благо Солов, Бойка Маринска, Ангел Минков.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Приемане на План за устойчива градска мобилност на община Пазарджик за периода 2023-2030 година.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на община Пазарджик

 

2.Участие на община Пазарджик като община – кандидат в партньорство с община Пещера като община – партньор и „ХЕБЪР БУС” АД – оператор на ДОУ при подготовка предложение за изпълнение на инвестиция.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на община Пазарджик

 

3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години в полза на Съюз на Евангелските Баптиски църкви в България – Евангелска Баптиска църква, гр. Пазарджик, представлявана от Спас Георгиев, върху недвижим имот – частна общинска собственост.

Докладва г-н Гео Василев – Зам.-управител на БМ СПЖФНСИ

 

4.Вземане на решение на Общински съвет Пазарджик за целево изразходване на получените приходи от предаването за последващо третиране на подменените стари отоплителни устройства за зелени мерки, включени в Общинска програма за качество на атмосферния въздух във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Предоставяне безвъзмездно за управление за срок до 31.05.2028 год. на Сдружение с нестопанска цел „Български червен кръст” – София за нуждите на ОС на БЧК – Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

6.Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по вътрешноградски линии от транспортните схеми на община Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7.Вземане на решение за създаване на социална услуга „Приют” за пълнолетни лица в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов” №3А, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023 г., с капацитет 25 места.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

8. Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2023-2024 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

9.Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, за които има влязъл в сила ПУП – План за регулация и План за застрояване, за изграждане на енергийни обекти.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.142 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.283 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Хаджиево, с. Тополи дол и с. Алеко Константиново, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в село Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за лекарски кабинети.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци, Априлци, Юнаците и Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Съгласие за изменение на кадастралната ката и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 55155.6.86 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и за промяна начина на трайно ползване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри” до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп от пък ІІ-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ 32010.35.48, местност Азмака, землището на с. Ивайло и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 32010.35.66.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310 в местност Азмака, землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

20.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ 55155.54.17 и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.1, местност Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 23457.5.69, за който са обособени УПИ ІІ, ІІІ и ІV с предназначение „За жилищно строителство, търговия и услуги”, местност Татар Екин, землище с. Драгор, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

22.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ VІ-494 за автосервиз и шоурум (ПИ с идентификатор 55155.10.486), местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

23.Одобряване на ПУП-ПП за изместване на два външни водопровода в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55556.33.38 в местност Спасова черква по КККР на землище с Паталеница.

 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

25. Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет – Пазарджик № 200/29.07.2022 г., взето с протокол № 9.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

26. ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 в кв. 630, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

27. ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 55155.10.473 и 55155.10.474 в кв. 624, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

28.Предложение за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VІІІ-86, УПИ – ІХ-86, УПИ Х-83, УПИ ХІ-83, УПИ – ХІІ-84 и улица с о.т. 70-71 в кв. 32 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Огняново, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

29.Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2023 г.

 

30.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2023 г.

 

31. Питания.

 

По първа точка: Приемане на План за устойчива градска мобилност на община Пазарджик за периода 2023-2030 година,  докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев като съобщи за допуснати фактически грешки в плана и препоръча да бъдат коригирани.

Решението по първа точка /Решение №178/ се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 9.

 

По втора точка:  Участие на община Пазарджик като община – кандидат в партньорство с община Пещера като община – партньор и „ХЕБЪР БУС” АД – оператор на ДОУ при подготовка предложение за изпълнение на инвестиция, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н  Евтим Янев, г-жа Велина Петкова и г-жа Лиляна Мърхова. Предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №179/ се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.

 

По трета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години в полза на Съюз на Евангелските Баптиски църкви в България – Евангелска Баптиска църква, гр. Пазарджик, представлявана от Спас Георгиев, върху недвижим имот – частна общинска собственост, докладва г-н Гео Василев – Зам.-управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №180/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Вземане на решение на Общински съвет Пазарджик за целево изразходване на получените приходи от предаването за последващо третиране на подменените стари отоплителни устройства за зелени мерки, включени в Общинска програма за качество на атмосферния въздух във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №181/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок до 31.05.2028 год. на Сдружение с нестопанска цел „Български червен кръст” – София за нуждите на ОС на БЧК – Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №182/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по вътрешноградски линии от транспортните схеми на община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №183/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Вземане на решение за създаване на социална услуга „Приют” за пълнолетни лица в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов” №3А, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023 г., с капацитет 25 места, докладва г-жа Джинка Анова – главен специалист в дирекция „Социални дейности”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №184/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2023-2024 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №185/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, за които има влязъл в сила ПУП – План за регулация и План за застрояване, за изграждане на енергийни обекти, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Изказване направи г-н Чавдар Чавдаров.

Решението по девета точка /Решение №186/ се прие с 24 гласа – за, против – 4, въздържали се – 5.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка:  Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.142 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №187/ се прие с 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.283 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №188/ се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.  Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Хаджиево, с. Тополи дол и с. Алеко Константиново, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №189/ се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в село Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №190/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за лекарски кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №191/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци, Априлци, Юнаците и Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №192/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Съгласие за изменение на кадастралната ката и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 55155.6.86 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и за промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №193/ се прие с 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри” до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, поради отсъствието на арх. Румен Стефанов,  докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №194/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп от пък ІІ-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ 32010.35.48, местност Азмака, землището на с. Ивайло и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 32010.35.66, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №195/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310 в местност Азмака, землището на гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №196/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ 55155.54.17 и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.1, местност Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №197/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 23457.5.69, за който са обособени УПИ ІІ, ІІІ и ІV с предназначение „За жилищно строителство, търговия и услуги”, местност Татар Екин, землище с. Драгор, община Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №198/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ VІ-494 за автосервиз и шоурум (ПИ с идентификатор 55155.10.486), местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №199/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за изместване на два външни водопровода в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №200/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55556.33.38 в местност Спасова черква по КККР на землище с Паталеница, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №201/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка:  Корекция на фактическа грешка  в Решение на Общински съвет – Пазарджик № 200/29.07.2022 г., взето с протокол № 9, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №202/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка:  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 в кв. 630, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №203/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 55155.10.473 и 55155.10.474 в кв. 624, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №204/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Предложение за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VІІІ-86, УПИ – ІХ-86, УПИ Х-83, УПИ ХІ-83, УПИ – ХІІ-84 и улица с о.т. 70-71 в кв. 32 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Огняново, община Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №205/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Двадесет и девета точка: Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2023 г. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии и е приет за сведение.

 

Тридесета точка: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2023 г. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии и е приет за сведение.

 

По тридесет и първа точка питания нямаше.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 03 август 2023 - 10:39:43