Проект на дневен ред за редовна сесия на 27 юли 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 27 юли 2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Приемане на План за устойчива градска мобилност на община Пазарджик за периода 2023-2030 година.
   ПРИЛОЖЕНИЕ

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на община Пазарджик

 

2.Участие на община Пазарджик като община – кандидат в партньорство с община Пещера като община – партньор и „ХЕБЪР БУС” АД – оператор на ДОУ при подготовка предложение за изпълнение на инвестиция.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на община Пазарджик

 

3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години в полза на Съюз на Евангелските Баптиски църкви в България – Евангелска Баптиска църква, гр. Пазарджик, представлявана от Спас Георгиев, върху недвижим имот – частна общинска собственост.

Докладва г-н Гео Василев – Зам.-управител на БМ СПЖФНСИ

 

4.Вземане на решение на Общински съвет Пазарджик за целево изразходване на получените приходи от предаването за последващо третиране на подменените стари отоплителни устройства за зелени мерки, включени в Общинска програма за качество на атмосферния въздух във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Предоставяне безвъзмездно за управление за срок до 31.05.2028 год. на Сдружение с нестопанска цел „Български червен кръст” – София за нуждите на ОС на БЧК – Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

6.Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по вътрешноградски линии от транспортните схеми на община Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7.Вземане на решение за създаване на социална услуга „Приют” за пълнолетни лица в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов” №3А, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023 г., с капацитет 25 места.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

8. Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2023-2024 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

9.Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, за които има влязъл в сила ПУП – План за регулация и План за застрояване, за изграждане на енергийни обекти.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.142 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.283 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Мало Конаре, с. Хаджиево, с. Тополи дол и с. Алеко Константиново, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в село Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за лекарски кабинети.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци, Априлци, Юнаците и Братаница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Съгласие за изменение на кадастралната ката и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 55155.6.86 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и за промяна начина на трайно ползване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри” до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп от пък ІІ-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ 32010.35.48, местност Азмака, землището на с. Ивайло и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 32010.35.66.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310 в местност Азмака, землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

20.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ 55155.54.17 и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.1, местност Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 23457.5.69, за който са обособени УПИ ІІ, ІІІ и ІV с предназначение „За жилищно строителство, търговия и услуги”, местност Татар Екин, землище с. Драгор, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

22.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ VІ-494 за автосервиз и шоурум (ПИ с идентификатор 55155.10.486), местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

23.Одобряване на ПУП-ПП за изместване на два външни водопровода в землището на с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55556.33.38 в местност Спасова черква по КККР на землище с Паталеница.

 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

25. Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет – Пазарджик № 200/29.07.2022 г., взето с протокол № 9.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

26. ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.10.201 в кв. 630, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

27. ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 55155.10.473 и 55155.10.474 в кв. 624, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

28.Предложение за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VІІІ-86, УПИ – ІХ-86, УПИ Х-83, УПИ ХІ-83, УПИ – ХІІ-84 и улица с о.т. 70-71 в кв. 32 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Огняново, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

29.Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2023 г.

 

30.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2023 г.

 

31. Питания.

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 21 юли 2023 - 11:38:17