Р Е Ш Е Н И Е №21

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№21

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Разположение на паметници в град Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Димитър Петков – общински съветник, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


Не приема направеното предложение за премахване на бюст-паметника на Петър Абаджиев от площ за озеленяване на улиците „Георги Бенковски” и „Никола Вапцаров” и поставянето на същата площ бюст-паметника на Ованес Соваджъян.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 2 18 13ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00