П Р О Т О К О Л №7 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 юни 2023 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №7

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 юни 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Христо Бързев, Александър Шопов, Иван Димитров.

II. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VI. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Ангел Минков.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваше общинският съветник  Златко Митрев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, неговите позиции и мандат за редовното заседание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, насрочено за 06.07.2023 година.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

 

2.Провеждане на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 6 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик с оглед последващото им апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността на имотите.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

3.Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: част от сграда – помещения с площ 150.00 кв. м. находящи се в южната част на първия етаж на сграда с идентификатор 55155.502.1132.8, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

4.Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост: сграда с идентификатор 55155.506.1241.6 по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” №103.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

5.Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Туристическо Дружество Алеко”, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №16, ет. 2, на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

6.Приемане на дарение на новоизграден обект: „Довеждащ водопровод за ПИ 65437.91.144, УПИ ХV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно обслужващи сгради и трафопост”, находящ се по съществуващи общински пътища, местност Мерата, землище с. Сарая.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7.Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия с наименование „Концесия за стопанисване на воден обект, разположен в землището на с. Овчеполци и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите”.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8.Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21556.501.829 по КККР на с. Добровница, на „Евангелска Петдесятна църква – гр. Пазарджик – І”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9.Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 65468.501.338 по КККР на с. Сбор, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи с в с. Сбор, за които има влязъл в сила ПУП – План за регулация и план за застрояване, за изграждане на енергийни обекти.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Говедаре, Добровница, Звъничево, Огняново, Сарая и Сбор, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Промяна на Решение №32/23.02.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлен имот с идентификатор 30572.501.506 по КККР на с. Звъничево, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

15.Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация в обхват УПИ VIII-общ., УПИ IX-общ., УПИ X-общ., УПИ XI-общ., УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ. (ПИ 32010.501.1092 и 32010.501.1093), в кв. 60 по плана на с. Ивайло.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

16.Разрешение за изработване на Изменение на ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение № 222 от 27.11.2020г. на ОбС – Пазарджик, в обхват на поземлен имот с идентификатор 32010.41.60 в местност Подливчето по КККР на землище с. Ивайло.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

17.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, местност Мерата по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ по отношение на имот с идентификатор 78570.8.1, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча.

 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19.ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-105, За производство на опаковки от велпапе /ПИ 55155.21.105/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.106, местност Малък Якуб по КК на неурбанизираната территория на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

20.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81089.111.991 в местност 132, по КККР на землище с. Черногорово.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

21.ПУП – План за регулация за УПИ ХІХ-756, УПИ ХХ-757 и УПИ ХХІ-758 в кв. 111а и улица с о.т. 51-52-53 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

22.Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-За общежитие и интернат в кв. 49 по действащия план на с. Априлци, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

23. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-Пакетиране на хранителни стоки в кв. 18 по действащия регулационен план на с. Главиница и ПИ с идентификатор 15028.502.725 по КККР на с. Главиница.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

24.Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-За ресторант, мотел, търговия и услуги по действащия регулационен план на гр. Пазарджик и част от ПИ с идентификатор 55155.27.163 с НТП: За паркинг.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

25.Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет №116/27.04.2023 год., взето с Протокол №4.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

26. Питания.

 

Г-н Евтим Янев зададе въпрос по последната точка кой ще отговаря на питанията, тъй като г-н Тодор Попов отсъстваше. Г-н Харалампиев посочи зам.-кмета г-н Петър Петров.

 

По първа точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, неговите позиции и мандат за редовното заседание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, насрочено за 06.07.2023 година,  докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №153/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка:  Провеждане на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 6 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик с оглед последващото им апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността на имотите, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов.

Решението по втора точка /Решение №154/ се прие с 32 гласа – за, против – 1, въздържали се – 4.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: част от сграда – помещения с площ 150.00 кв. м. находящи се в южната част на първия етаж на сграда с  идентификатор 55155.502.1132.8, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №155/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост: сграда с идентификатор 55155.506.1241.6 по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” №103, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №156/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Туристическо Дружество Алеко”, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №16, ет. 2, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по пета точка /Решение №157/  се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Приемане на дарение на новоизграден обект: „Довеждащ водопровод за ПИ 65437.91.144, УПИ ХV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно обслужващи сгради и трафопост”, находящ се по съществуващи общински пътища, местност Мерата, землище с. Сарая, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №158/ се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия с наименование „Концесия за стопанисване на воден обект, разположен в землището на с. Овчеполци и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №159/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21556.501.829 по КККР на с. Добровница, на „Евангелска Петдесятна църква – гр. Пазарджик – І”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №160/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 65468.501.338 по КККР на с. Сбор, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №161/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка:  Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи с в с. Сбор, за които има влязъл в сила ПУП – План за регулация и план за застрояване, за изграждане на енергийни обект, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №162/ се прие с 30 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Говедаре, Добровница, Звъничево, Огняново, Сарая и Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №163/ се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Отговори г-н Румен Кожухаров.

Решението по дванадесета точка /Решение №164/ се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Промяна на Решение №32/23.02.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлен имот с идентификатор 30572.501.506 по КККР на с. Звъничево, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №165/ се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 6.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №166/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация в обхват УПИ VIII-общ., УПИ IX-общ., УПИ X-общ., УПИ XI-общ., УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ. (ПИ 32010.501.1092 и 32010.501.1093), в кв. 60 по плана на с. Ивайло, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №167/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на изменение на ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение № 222 от 27.11.2020г. на ОбС – Пазарджик, в обхват на поземлен имот с идентификатор 32010.41.60 в местност Подливчето по КККР на землище с. Ивайло, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №168/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, местност Мерата по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №169/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка:  Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ по отношение на имот с идентификатор 78570.8.1, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №170/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка:  ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-105, За производство на опаковки от велпапе /ПИ 55155.21.105/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.106, местност Малък Якуб по КК на неурбанизираната территория на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №171/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81089.111.991 в местност 132, по КККР на землище с. Черногорово, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №172/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка:  ПУП – План за регулация за УПИ ХІХ-756, УПИ ХХ-757 и УПИ ХХІ-758 в кв. 111а и улица с о.т. 51-52-53 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №173/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка:  Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-За общежитие и интернат в кв. 49 по действащия план на с. Априлци, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №174/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-Пакетиране на хранителни стоки в кв. 18 по действащия регулационен план на с. Главиница и ПИ с идентификатор 15028.502.725 по КККР на с. Главиница, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №175/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка:  Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-За ресторант, мотел, търговия и услуги по действащия регулационен план на гр. Пазарджик и част от ПИ с идентификатор 55155.27.163 с НТП: За паркинг, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №176/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка:  Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет №116/27.04.2023 год., взето  с Протокол №4, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №177/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По двадесет и шеста точка:  Питания към зам.-кмета на общината отправиха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 Оригинал на документа

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 06 юли 2023 - 10:00:23