Р Е Ш Е Н И Е №22

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№22

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Вземане на решение за изменение на прието от Общински съвет – Пазарджик Решение № 135 от 27 септември 2018 г. за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовири и водоеми – общинска собственост.

По предложение на Кмета на община Пазарджик, като се извърши преценка на законосъобразността и целесъобразността на предложения проект за актуализиране на списъка на язовири и водоеми – общинска собственост за прехвърляне безвъзмездно на държавата и като се взе предвид Решение № 5 от 31 януари 2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, с което е приет Актуализиран план за действие на общинските концесии на община Пазарджик за оставащия програмен период до края на 2020 година, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 139а, ал. 6 и §33 от Заключителните разпоредби на Закона за водите и в изпълнение на §4в от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите (обн. ДВ бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., посл. изм. ДВ бр. 55 от 03.07.2018 г.), Общинският съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:


1. Изменя Решение №135 от 27 септември 2018 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик.

2. Одобрява Актуализиран списък на язовири и водоеми на територията на Община Пазарджик за безвъзмездно прехвърляне на държавата, съгласно последните изменения на Закона за водите по Приложение № 1, неотменна част от взетото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик в едномесечен срок от приемане на настоящото решение да изпрати официална информация за взетото решение до Министъра на икономика, до Държавна Консолидационна Компания и до Областен управител, ведно с препис от настоящото решение и препис от решението за актуализиране на общинския План за действие за концесиите за програмен период до края на 2020 г.

    4. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 45, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА.
   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 39 0 0

 Поименно гласуване

ПРИЛОЖЕНИЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00