Проект на дневен ред за редовна сесия на 29 юни 2023 г.

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 29 юни 2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, неговите позиции и мандат за редовното заседание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, насрочено за 06.07.2023 година.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

 

2. Провеждане на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 6 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик с оглед последващото им апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността на имотите.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: част от сграда – помещения с площ 150.00 кв. м. находящи се в южната част на първия етаж на сграда с идентификатор 55155.502.1132.8, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост: сграда с идентификатор 55155.506.1241.6 по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” №103.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Туристическо Дружество Алеко”, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №16, ет. 2, на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

6. Приемане на дарение на новоизграден обект: „Довеждащ водопровод за ПИ 65437.91.144, УПИ ХV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно обслужващи сгради и трафопост”, находящ се по съществуващи общински пътища, местност Мерата, землище с. Сарая.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия с наименование „Концесия за стопанисване на воден обект, разположен в землището на с. Овчеполци и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите”.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8. Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21556.501.829 по КККР на с. Добровница, на „Евангелска Петдесятна църква – гр. Пазарджик – І”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 65468.501.338 по КККР на с. Сбор, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10. Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи с в с. Сбор, за които има влязъл в сила ПУП – План за регулация и план за застрояване, за изграждане на енергийни обекти.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Говедаре, Добровница, Звъничево, Огняново, Сарая и Сбор, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13. Промяна на Решение №32/23.02.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлен имот с идентификатор 30572.501.506 по КККР на с. Звъничево, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

15. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация в обхват УПИ VIII-общ., УПИ IX-общ., УПИ X-общ., УПИ XI-общ., УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ. (ПИ 32010.501.1092 и 32010.501.1093), в кв. 60 по плана на с. Ивайло.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

16. Разрешение за изработване на Изменение на ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение № 222 от 27.11.2020г. на ОбС – Пазарджик, в обхват на поземлен имот с идентификатор 32010.41.60 в местност Подливчето по КККР на землище с. Ивайло.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, местност Мерата по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ по отношение на имот с идентификатор 78570.8.1, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча.

 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-105, За производство на опаковки от велпапе /ПИ 55155.21.105/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.106, местност Малък Якуб по КК на неурбанизираната территория на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81089.111.991 в местност 132, по КККР на землище с. Черногорово.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

21. ПУП – План за регулация за УПИ ХІХ-756, УПИ ХХ-757 и УПИ ХХІ-758 в кв. 111а и улица с о.т. 51-52-53 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

22. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-За общежитие и интернат в кв. 49 по действащия план на с. Априлци, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

23. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-Пакетиране на хранителни стоки в кв. 18 по действащия регулационен план на с. Главиница и ПИ с идентификатор 15028.502.725 по КККР на с. Главиница.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

24. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-За ресторант, мотел, търговия и услуги по действащия регулационен план на гр. Пазарджик и част от ПИ с идентификатор 55155.27.163 с НТП: За паркинг.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

25. Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет №116/27.04.2023 год., взето с Протокол №4.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

26. Питания.

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 23 юни 2023 - 11:35:08