ПРОТОКОЛ №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 май 2023 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К
 
 
П Р О Т О К О Л  №6
 
от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 30 май 2023 г. от 14.00 часа,
в Пленарна зала, на бул. „България” №2
 
Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов, Иван Димитров.
II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова.
ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.
V. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
VI. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Ангел Минков.
VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.
ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.
Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.
 
Отсъстваха общинските съветници: Румен Димитров, Найден Шопов, Благо Солов, Руди Синапов, Атанас Шопов.
 
Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Имаше едно предложение за извънредна точка: 29. Дофинансиране със собствен принос от Община Пазарджик на проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950” в с. Мокрище, община Пазарджик” №BG14MFOP001-4.120-0002 по  Мярка 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство  и  аквакултури”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).
Прие се да бъде включена в дневния ред с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Други предложения по дневния ред нямаше. С 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния
       
Д Н Е В Е Н    Р Е Д
 

1.Изразяване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 по Покана за участие на Ръководителя на Управляващия органа на Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик
 

2.Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
 
3.Даване съгласие за поставяне и монтиране на необходимите технически съоръжения и камери за наблюдение върху стълбове от светофарните уредби и уличното осветление в гр. Пазарджик на Областна дирекция на МВР Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
 
4.Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК
 
5. Вземане на Решение за допълване на Решение № 97 от 27.04.2023 г., взето с протокол № 4 на Общински съвет Пазарджик.
          Докладва г-жа Димитрия Церова – Директор на дирекция СД
 
6.Упълномощаване на представителя Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, насрочено за 12.06.2023 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
 
7.Упълномощаване на Кмета на община Пазарджик като представител на Общината в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото му заседание.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
 
8.Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
9.Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.9611 по КККР на гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
10.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Добровница, с. Ляхово, с. Мало Конаре и с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
11.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
12.Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, относно разделяне на ПИ с идентификатор 20362.1.261 по КККР на с. Дебръщица и промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
13.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци и Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
14.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН до УПИ XII-200, произв. дейност, търг. и услуги /ПИ 55155.12.200/ в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик,
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
15.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0.4 kV до УПИ II-249, търг. и услуги, паркинг и офиси / ПИ 55155.9.338/ в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
16.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в УПИ V-449, Гаражи и обслужване на товарни автомобили /ПИ 32010.29.9/, местност Кулински ливади, землище с. Ивайло, общ.  Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
17.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ 21556.112.7, за част от който е обособен УПИ III-112.7, търговия и услуги в местност Айдарица, землище с. Добровница, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 21556.112.33 с НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път и част от ПИ 21556.112.34 с НТП – Изоставена орна земя, на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
18.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори: 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище на гр. Пазарджик,
 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
19.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за изместване на два външни водопровода в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
20.Разрешение изработването на проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-Общ. и УПИ II-Общ., съставляващи ПИ 15271.501.602 в кв. 37, по плана на село Говедаре, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
21.Одобряване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солсбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
22.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.22.65 в местност Сазлъка по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
23.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55155.54.17 в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
24.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 55556.21.96, местност Маховица по КК на неурбанизираната територия на с. Паталеница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
25.ПУП-План за регулация за УПИ ІІ-производствена дейност и УПИ Х-Общ. в кв. 1 по действащия план на с. Величково, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
26.Проект за ПУП- изменение на план за регулация, обхващащ УПИ в кв. 221б и 221в по плана на град Пазарджик.
 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
27.Корекция на фактическа грешка в Решение №72/24.03.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
 
28.Анализ на постъпили жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г.
 
29.Дофинансиране със собствен принос от Община Пазарджик на проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950“ в с. Мокрище, община Пазарджик“ №BG14MFOP001-4.120-0002 по Мярка 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
 
30.Питания.
 
 
Председателят съобщи, че са постъпили заявления от общинските съветници Благо Солов и Руди Синапов, с които заявяват, че напускат групата на „БСП за България” в Общинския съвет. Председателят съобщи и че в деловодството е получено решение за образуване на представителна група „ОБЕДИНЕНИ ЗА ПАЗАРДЖИК” с председател Атанас Шопов, зам.-председател Руди Синапов и членове Благо Солов и Ангел Минков.
 
По първа точка: Изразяване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 по Покана за участие на Ръководителя на Управляващия органа на Програма „Околна среда“ 2021-2027, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.
Решението по първа точка /Решение №125/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По втора точка:  Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка /Решение №126/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По трета точка: Даване съгласие за поставяне и монтиране на необходимите технически съоръжения и камери за наблюдение върху стълбове от светофарните уредби и уличното осветление в гр. Пазарджик на Областна дирекция на МВР Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка /Решение №127/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По четвърта точка: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка /Решение №128/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По пета точка: Вземане на Решение за допълване на Решение № 97 от 27.04.2023 г., взето с протокол № 4 на Общински съвет Пазарджик, докладва г-жа Димитрия Церова – Директор на дирекция СД. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка /Решение №129/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По шеста точка: Упълномощаване на представителя Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, насрочено за 12.06.2023 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка /Решение №130/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По седма точка: Упълномощаване на Кмета на община Пазарджик като представител на Общината в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото му заседание, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка /Решение №131/  се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По осма точка: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка /Решение №132/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По девета точка: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.9611 по КККР на гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка /Решение №133/ се прие с 26 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По десета точка:  Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Добровница, с. Ляхово, с. Мало Конаре и с. Пищигово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка /Решение №134/ се прие с 28 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По единадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка /Решение №135/ се прие с 26 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По дванадесета точка: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, относно разделяне на ПИ с идентификатор 20362.1.261 по КККР на с. Дебръщица и промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка /Решение №136/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По тринадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци и Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка /Решение №137/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По четиринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН до УПИ XII-200, произв. дейност, търг. и услуги /ПИ 55155.12.200/ в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка /Решение №138/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По петнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0.4 kV до УПИ II-249, търг. и услуги, паркинг и офиси / ПИ 55155.9.338/ в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка /Решение №139/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По шестнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в УПИ V-449, Гаражи и обслужване на товарни автомобили /ПИ 32010.29.9/, местност Кулински ливади, землище с. Ивайло,  общ.  Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка /Решение №140/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По седемнадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ 21556.112.7, за част от който е обособен УПИ III-112.7, търговия и услуги в местност Айдарица, землище с. Добровница, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 21556.112.33  с НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път и част от ПИ 21556.112.34 с НТП – Изоставена орна земя, на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка /Решение №141/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По осемнадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори: 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка /Решение №142/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По деветнадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за изместване на два външни водопровода в землищата на с. Априлци и с. Сбор,  общ.  Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка /Решение №143/ се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По двадесета точка:  Разрешение изработването на проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-Общ. и УПИ II-Общ., съставляващи ПИ 15271.501.602 в кв. 37, по плана на село Говедаре, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка /Решение №144/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По двадесет и първа точка:  Одобряване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солсбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка /Решение №145/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.
 
По двадесет и втора точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.22.65 в местност Сазлъка по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка /Решение №146/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По двадесет и трета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55155.54.17 в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка /Решение №147/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По двадесет и четвърта точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 55556.21.96, местност Маховица по КК на неурбанизираната територия на с. Паталеница, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №148/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По двадесет и пета точка:  ПУП-План за регулация за УПИ ІІ-производствена дейност и УПИ Х-Общ. в кв. 1 по действащия план на с. Величково, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и пета точка /Решение №149/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По двадесет и шеста точка:  Проект за ПУП- изменение на план за регулация, обхващащ УПИ в кв. 221б и 221в по плана на град Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка /Решение №150/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
 
По двадесет и седма точка:  Корекция на фактическа грешка в Решение №72/24.03.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и седма точка /Решение №151/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
 
По двадесет и осма точка:  Анализ на постъпили жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г., са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Точката е за сведение.
 
По двадесет и девета точка:  Дофинансиране със собствен принос от Община Пазарджик на проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950“ в с. Мокрище, община Пазарджик“ №BG14MFOP001-4.120-0002 по  Мярка 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и девета точка /Решение №152/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
 
По тридесета точка питания нямаше. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
 
 
 
 
 
 
 
 
Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
 
 ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА
 
Съставил протокола:
Дона Терзийска
вторник 06 юни 2023 - 15:24:18