Р Е Ш Е Н И Е №28

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№28

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


   
ОТНОСНО: Продължение на съществуваща улица „Цар Симеон”, улица с о.т. 127-129-72-70-69-30-29-24-2-1 по действащия план на село Огняново, община Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:


Дава име на новообразуваната улица в с. Огняново, община Пазарджик, с о.т. 1-228-227-229-230, като продължение на улица с о.т. 127-129-72-70-69-30-29-24-2-1 – улица „Цар Симеон”.

   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00