Р Е Ш Е Н И Е №30

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№30

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


   
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81089.10.1144, местност 71 по КК на землище с. Черногорово.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И:


Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81089.10.1144, местност 71 по КК на землище с. Черногорово.
Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81089.10.1144, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, в местност 71 по КК на землището на с. Черногорово, с оглед образуването на УПИ V-1144 за имота и ситуиране на свързано в два имота застрояване за УПИ V-1144 (ПИ81089.10.1144) и съседния ПИ 81089.10.1020, при показатели за устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), П. застр. 60%, мин. озел. пл. 40%, Кинт. 1,2, съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00