Р Е Ш Е Н И Е №31

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№31

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.11 в местността „Грахорлива дъмга” по КК на землище с. Мирянци.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И:


Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.11.11 в местност „Грахорлива дъмга” по КК на землище с. Мирянци.
Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 48444.11.11, с начин на трайно ползване – нива, в местността „Грахорлива дъмга” по КК на землището на с. Мирянци, с оглед образуването на УПИ VII-155 (проектен ПИ 48444.11.155) за част от имота, с отреждане за „Приют за кучета“.
Обслужването на новообособения УПИ, става от полски път (ПИ 48444.11.31) разположен от запад, като уличната регулационна линия се разполага на 2,00 м. навътре в имота, с оглед бъдещо разширение на пътя.
С Плана за застрояване се предвижда свободно застрояване при показатели за устройствена зона „Обществено обслужване“ (Оо), П. застр. 80%, мин. озел. пл. 20%, Кинт. 2, съгласно означенията на проекта- предложение за ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 30 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00