Р Е Ш Е Н И Е №32

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№32

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.104.7 в местността „Геров трап” по КК на землище с. Говедаре.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И:


Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.104.7 в местността „Геров трап” по КК на с. Говедаре.
Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 15271.104.7, местност „Геров трап” по КК на землището на с. Говедаре, с оглед образуването на УПИ I-241 за същия, с отреждане за „Жилищно строителство“.
Обслужването на имота става от полски път (ПИ15271.104.240), разположен от изток, като уличната регулационна линия се, се разполага на 3,00 м. навътре в имота, с оглед бъдещо разширение на пътя.
С Плана за застрояване се предвижда свободно застрояване при показатели за устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), П. застр. 60%, мин. озел. пл. 40%, Кинт. 1,2, съгласно означенията на проекта- предложение за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

     ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00