Р Е Ш Е Н И Е №33

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№33

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124 в местност „Азмъка” по КК на неурбанизираната територия на с. Драгор.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т.1 от  ЗУТ и чл. 38 от ППЗОЗЗ

Р Е Ш И:


Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124 в местността „Азмъка” по кадастралната карта на землището на с. Драгор.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124 в местност „Азмъка”  по КК на землището на с. Драгор, с оглед обособяване на 3бр. УПИ за част от същия, съответно УПИ ІI-163, за жилищно строителство; ІІІ-164, за жилищно строителство и ІV-165, за жилищно строителство и включването им в строителните граници на селото.
Транспортното обслужването на имота се извършва от полски път /общинска собственост/, проектиран като улица.
 С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване в първия и свързано във вторите  два УПИ, с показатели за устройствена зона – „Жм“, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии УЗ. Застроителната линия е разположена на улично-регулационната линия.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00