Проекти на нормативни документи, внесени 2023 г.

ДАТА ДОКУМЕНТИ
23.05.2023г.

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

23.05.2023г.

ПРОТОКОЛ
от обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

24.04.2023г.

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

20.04.2023г.

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик /Предложение, Мотиви, Проект на Наредбата, Проект на решение/

09.03.2023г.

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „БОС” в Община Пазарджик относно: необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
4. Проект на решение.
5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
6. Частична предварителна оценка на въздействието.

Всички документи в zip файл

четвъртък 09 март 2023 - 14:45:57