Проекти на нормативни документи, внесени 2023 г.

ДАТА ДОКУМЕНТИ
06.12.2023г.

МОТИВИ, ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В срок до 20-и декември 2023 година заинтересованите лица, граждани и организации могат да изпратят своите становища и предложения по проекта на електронната поща на Общински съвет – Пазарджик: @  или на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2,  стая 1311. Общественото обсъждане на предложения проект на правилник ще се проведе на 21 декември 2023 година от 11 часа в зала 1302 на същия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.

 СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

28.09.2023г.

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

25.08.2023г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик.

4. Частична предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

24.08.2023г.

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм. и доп. В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @. Предоставеният срок е краткият, предвиден в чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА, с оглед необходимостта от спешно решаване на създадената празнота в местната нормативна уредба с отмяна на действалия до отмяната с Решение № 4562/02.05.2023 г. на Върховния административен съд и Решение № 787/20.10.2022 г. на Административен съд – Пазарджик, образец на декларация – Приложение № 4, както и за уреждане на последиците от отмяната на оспорените разпоредби.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.
5. Справка за постъпилите предложения

23.05.2023г.

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

23.05.2023г.

ПРОТОКОЛ
от обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

24.04.2023г.

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

20.04.2023г.

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик /Предложение, Мотиви, Проект на Наредбата, Проект на решение/

09.03.2023г.

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „БОС” в Община Пазарджик относно: необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
4. Проект на решение.
5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
6. Частична предварителна оценка на въздействието.

Всички документи в zip файл

четвъртък 09 март 2023 - 14:45:57