Р Е Ш Е Н И Е №34

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№34

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-339/29.01.2020 г. от „Риал Стейтс” ЕООД, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на въздушна кабелна линия от възлова станция, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1 – НТП за електроенергийно производство, след което трасето се насочва на изток, като преминава през ПИ с идентификатор 65468.115.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и навлиза в ПИ с идентификатор 65468.115.6 – НТП за енергийно производство, чупи на югоизток и продължава до достигането на съществуващо трасе на въздушна кабелна линия 110кV „Бъта-Априлци”. Част от трасето преминава през ПИ с идентификатор 65468.115.7 – НТП водно течение, река, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на трасето е около 730м – общинска, частна и държавна собственост, засегнатата площ е 2.903дка – общинска, частна и държавна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 29 0 4

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00