Р Е Ш Е Н И Е №38

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№38

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – за друг поземлен имот за движение и транспорт в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик и издава разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – за друг поземлен имот за движение и транспорт в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.113 започва от обслужващата зона на път I-8 Пазарджик-Пловдив при км 192+049 – дясно, където ще бъде ситуиран входът към имота, а изходът – при км 192+140 – дясно, пресича ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт /проектни имоти 55155.507.288 и 55155.507.290/ до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

         


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00