Р Е Ш Е Н И Е №39

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№39

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 23457.5.74, м. „Татар екин” по КККР на землище с. Драгор, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 23457.5.74, м. „Татар екин” по КККР на землище с. Драгор, общ. Пазарджик.
Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в края на регулацията на с. Драгор, разполага се в имот с идентификатор 23457.3.20 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, продължава по него в посока югоизток около 232 м, пресича имот с идентификатор 23457.5.733 – НТП път от републиканската пътна мрежа /път III-803/, след това продължава в същата посока и пресича имот с идентификатор 23457.5.505 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път до достигането на имот 23457.5.74, м. „Татар екин” по КККР на землище с. Драгор, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

         

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00