Р Е Ш Е Н И Е №40

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№40

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична  общинска собственост за частна общинска собственост

        
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост  и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


Не обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради: сграда 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м., едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, сграда 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, сграда 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за публична общинска собственост № 1312/17.12.2019 год., вписан в дв. вх. рег. под №  10320/30.12.2019 год., том 36, акт № 156 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 27 8 2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00