Р Е Ш Е Н И Е №41

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№41

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Приемане на решение относно откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост №4672/01.12.2016 г., вписан в дв. вх. рег. №12725 от 19.12.2016 г., акт №140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и
    - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” №6, ет. -1, самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна №3 с антре №2 към нея с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част /7,16 кв.м./ от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: На същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост №5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№5461 от 12.07.2018 г., акт №26, том 18 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

    Предложението на Кмета на Общината е правилно и законосъобразно. Споделяйки мотивите на вносителя, изложени в предложението, след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от същия,

Р Е Ш И:


    Дава съгласие за откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно четири пет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф”, площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комлекс, стар индетификатор: 55155.503.9553;55155.503.9552, номер по преходен план: 5039586, квартал: 345, парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552, 55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за частна общинска собственост №4672/01.12.2016 г., вписан в дв. вх.  рег. №12725 от 19.12.2016 г., акт №140, том 41 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и
    - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула седем точка пет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-4051-08.06.2017 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” №6, ет. -1, самостоятелния обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 263,04 кв.м. (двеста шестдесет и три цяло и нула четири квадратни метра), прилежащи части: тоалетна №3 с антре №2 към нея с обща площ 3,58 кв.м., ½ ид. част /7,16 кв.м./ от предверие, цялото с площ 14,32 кв.м. и припадащите се ид.части от общ. части на сградата и от отсъпеното право на строеж, съседни самостоятелни обекти на сградата: На същия етаж: 55155.503.407.5.2, под обекта: няма, над обекта: няма, стар индетификатор: няма, актуван с акт за частна общинска собственост №5141/12.04.2018 г., вписан в дв.вх. рег.№5461 от 12.07.2018 г., акт №26, том 18 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

    Овластява Кмета на Общината да проведе процедурите по реда на чл. 2 от „Наредба за възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство” - приета с ПМС №121/29.06.2018 г., за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности.
    Определя Кмета на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализите за правното състояние на обектите за приватизация.

  

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 26 8 2

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00