Р Е Ш Е Н И Е №42

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№42

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2
   

ОТНОСНО: Приемане на решение относно откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” №2-А, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, Ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор няма, акт за частна общинска собственост №2425/04.04.2011 г., вписан в дв.вх. рег.№2134/03.05.2011г., том VІІІ, №12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.


    Предложението на Кмета на Общината е правилно и законосъобразно. Споделяйки мотивите на вносителя, изложени в предложението, след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,    т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от същия,

Р Е Ш И:


    Дава съгласие за откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.504.322.1.14 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка три две две точка едно точка четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” №2-А, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322, предназначението на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 132.82 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: съответното право на строеж, Ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар идентификатор няма, акт за частна общинска собственост №2425/04.04.2011 г., вписан в дв.вх. рег.№2134/03.05.2011г., том VІІІ, №12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

    Овластява Кмета на Общината да проведе процедурите по реда на чл. 2 от „Наредба за възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство” - приета с ПМС №121/29.06.2018 г., за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности.
    Определя Кмета на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализите за правното състояние на обектите за приватизация.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 30 8 0

          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00