Р Е Ш Е Н И Е №43

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№43

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Величково, с. Добровница, с. Пищигово и с. Хаджиево, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Величково, с. Добровница, с. Пищигово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, както следва:

    1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1455 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно четири пет пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Стоян Василев», с площ 57 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за търговски обект, комплекс, стар идентификатор: 55155.506.9508, номер по предходен план: квартал: 138, парцел: X-1455, за търговия и услуги, съседи: 55155.506.1325, 55155.506.1330, 55155.506.1324, 55155.506.9508, актуван с акт за частна общинска собственост № 5653/10.02.2020 г., с начална тръжна цена 6 840 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 900,60 лева).
    2. Урегулиран поземлен имот V – мнс (пети тире мнс), в кв. 70 (седемдесет) по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 495 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5649/17.12.2019 г., с начална тръжна цена 2 970 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 779,40 лева).
    3. Урегулиран поземлен имот XV – общ. (петнадесети тире общински), в кв. 8 (осем) по плана на с. Величково, общ. Пазарджик, с площ 690 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5424/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 4 830 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 821,60 лева).
    4. Урегулиран поземлен имот XVI – общ. (шестнадесети тире общински), в кв. 8 (осем) по плана на с. Величково, общ. Пазарджик, с площ    1 340 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5426/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 9 380 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 537,60 лева).
    5. Урегулиран поземлен имот VIII – общ. (осми тире общински), в кв. 73 (седемдесет и три) по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, с площ 760 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3137/26.06.2013 г., с начална тръжна цена 5 320 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 415,10 лева).
    6. Урегулиран поземлен имот IX – общ. (девети тире общински), в кв. 73 (седемдесет и три) по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, с площ 890 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3138/26.06.2013 г., с начална тръжна цена 6 230 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 999,20 лева).
    7. Урегулиран поземлен имот II – 393 (втори тире триста деветдесет и три), в кв. 22 (двадесет и две) по плана на с. Пищигово, общ. Пазарджик, с площ 697 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5650/17.12.2019 г., с начална тръжна цена 4 182 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 748,10 лева).
    8. Урегулиран поземлен имот XX – търговия и услуги (двадесети тире търговия и услуги), в кв. 44 (четиридесет и четири) по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 892 кв.м, ведно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 124 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 5655/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 21 940 лева, (в т.ч. земя - 8 920 лева и сграда – 13 020 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 724,00 лева).
   
    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 30 7 0

     

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00