Р Е Ш Е Н И Е №44

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№44

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2
   


ОТНОСНО: Възлагане на Постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”, в двумесечен срок, да разработи и внесе за разглеждане от Общинския съвет промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

        
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Атанас Шопов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


Възлага на Постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”, в двумесечен срок от приемане на настоящото решение, да изготви предложение с проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, в частта за определяне  на  критерии за  образуване  на  продажни  цени  на  общинските жилища.
.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 26 6 6

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00