Р Е Ш Е Н И Е №45

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№45

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

Р Е Ш И:


І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1307.1.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, нула, седем, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1307.1, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1307, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,00 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: мазе № 29 с площ 4,10 кв.м. (четири квадратни метра и десет квадратни сантиметра) и 4,1858% (8,11 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5454/20.05.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3795 на 29.05.2019 г., том 13, Акт № 154 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 13 228,90 лева (тринадесет хиляди двеста двадесет и осем лева и деветдесет стотинки) на наемателя Теменужка Помакова по повод заявление вх. № 44-4868/09.12.2019 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.349.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, три, четири, девет, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Петър Бонев”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.506.349.1, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.349, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,00 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: мазе № 1 с площ 2,82 кв.м. (два квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра) и 3,9095% (8,20 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2023/29.04.2010 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2107 на 11.05.2010 г., том VII, № 192 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 12 089,40 лева (дванадесет хиляди осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки) на наемателя Димитрина Тасева по повод заявление вх. № 44-4979/19.12.2019 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1.24 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, пет, точка, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1375, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 83,35 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и тридесет и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 24 с площ 4,55 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра) и 4,0455% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5605/25.11.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9266 на 03.12.2019 г., том 32, Акт № 149 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 18 575,40 лева (осемнадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки) на наемателя Шенка Мечева по повод заявление вх. № 44-4992/19.12.2019 г.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.621.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, две, едно, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Рила”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.621.1, брой надземни етажи 5, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.621, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 67,00 кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: мазе № 1 с площ 7,73 кв.м. (седем квадратни метра и седемдесет и три квадратни сантиметра) и 6,5671% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4971/24.11.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10997 на 30.11.2017 г., том 36, Акт № 182 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 11 252,00 лева (единадесет хиляди двеста петдесет и два лева) на наемателя Анка Юрукова по повод заявление вх. № 44-5004/20.12.2019 г.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.626.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, две, шест, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Рила”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.626.1, брой надземни етажи 5, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.626, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,15 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: изба № 2 с площ 4,58 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и осем квадратни сантиметра) и 3,97319% (5,21 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5291/28.01.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 630 на 04.02.2019 г., том 2, Акт № 179 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 283,00 лева (седем хиляди двеста осемдесет и три лева) на наемателя Роза Методиева по повод заявление вх. № 44-39/03.01.2020 г.
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1016.1.49 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, едно, шест, точка, едно, точка, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Дунав”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.503.1016.1, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1016, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 38,15 кв.м. (тридесет и осем квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 24 с площ 2,38 кв.м. (два квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра) и 1,191% (4,80 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5609/25.11.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9271 на 03.12.2019 г., том 32, Акт № 154 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 8 935,60 лева (осем хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) на наемателя Искра Пашова по повод заявление вх. № 44-196/17.01.2020 г.
7. Апартамент № 4 на 2 етаж, вх. А от четириетажен едропанелен жилищен блок № 11 построен през 1990 год. в УПИ I – комплексно жилищно строителство в кв. 50 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, с площ от 86,51 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра), ведно с изба № 4 с площ 3,92 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и два квадратни сантиметра) и 5,0776% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 50/11.02.2002 г., вписан във дв. вх. рег. под № 981 на 27.03.2002 г., том II, Акт № 140 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 4 309,20 лева (четири хиляди триста и девет лева и двадесет стотинки) на наемателя Йордан Механджийски по повод заявление вх. № 44-4949/13.12.2019 г.
8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.584.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: 18-7917/31.07.2019 год. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “Христо Ботев”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.506.584,1, брой надземни етажи 2, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.584, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 33,00 кв.м. (тридесет и три квадратни метра), прилежащи части: изба № 3 с площ 11,50 кв.м. (единадесет квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) и 23,83% от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5568/30.10.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 8458 на 06.11.2019 г., том 29, Акт № 195 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 3 780,00 лева (три хиляди седемстотин и осемдесет лева) на наемателя Ваня Стойчева по повод заявление вх. № 44-431/07.02.2020 г.
9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.584.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, четири, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: 18-7917/31.07.2019 год. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “Христо Ботев”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.506.584,1, брой надземни етажи 2, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.584, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 34,00 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), прилежащи части: изба № 1 с площ 5,50 кв.м. (пет квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) и 24,55% от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5570/30.10.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 8568 на 08.11.2019 г., том 30, Акт № 73 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 3 697,10 лева (три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и десет стотинки) на наемателя Мария Манчева по повод заявление вх. № 40-00-154/14.02.2020 г.
10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.584.1.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, четири, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: 18-7917/31.07.2019 год. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “Христо Ботев”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.506.584,1, брой надземни етажи 2, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.584, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 71,50 кв.м. (седемдесет и един квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: изба № 2 с площ 5,70 кв.м. (пет квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра) и 51,62% от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5569/30.10.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 8459 на 06.11.2019 г., том 29, Акт № 196 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 592,20 лева (седем хиляди петстотин деветдесет и два лева и двадесет стотинки) на наемателя Елена Малешкова по повод заявление вх. № 40-00-154/14.02.2020 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 29 7 1

       ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00