Р Е Ш Е Н И Е №47

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№47

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15271.198.10 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, площ 17637 кв. м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал – публична общинска собственост.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С отдаването под наем на поземления имот, същият ще се поддържа в добро функционално и екологично състояние  и ще се ползва за развитието на обществено полезна дейност.
Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС,  чл.16, от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

Р Е Ш И:


  1. Определя за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 15271.198.10 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, площ 17637 кв. м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал, категория на земята при неполивни условия: 5, съседи: 15271.198.1, 15271.198.2, 15271.198.234, 15271.198.3, 15271.198.237, 15271.198.9, 15271.198.231, актуван с акт за публична общинска собственост № 920/27.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8915/02.10.2017 год., Акт № 194, том 29, дв. вх. рег. № 8903, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
    2. Имотът описан в т. 1, да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, на начална годишна тръжна наемна цена от 18.50 лв. (осемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС на декар.
    3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилият кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на гореописания поземлен имот.Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 32 0 3

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00