ПРОТОКОЛ №13 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 24 ноември 2022 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №13

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 24 ноември 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V.От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Петков.

VI.От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

Отсъстваха общинските съветници Малина Консулова-Златева, Лазар Попов, Бойка Маринска.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Съобщено беше за едно предложение за извънредна точка: 30. Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта.

 

Прие се да бъде включена в дневния ред – гласували за – 31, против – 0, въздържали се – 0. Председателят съобщи, че Кметът на Общината с писмо оттегля точка 14.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Участие на Община Пазарджик в изграждането на Православен параклис в УПИ С-123, 116, местност Баталите, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

2.Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредно заседание на АВиК, насрочено за 13.12.2022 г.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

3.Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” чрез запис на заповед с дата на падеж 28.11.2023 г.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Отец Паисий-1927” в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950” в с. Мокрище, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

6.Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Сметна палата на Република България – гр. София, за нуждите на сектор Пазарджик, на част от имот – публична общинска собственост, състояща се от 4 броя стаи, находящи се на 12 етаж в блок „А” – 15 етажна масивна сграда за административни нужди с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7.Приемане на Актуализиран план за действие на общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8.Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

9.Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

10.Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55556.501.131 по КККР на с. Паталеница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11. Прекратяване на съсобственост с Общината върху проектен имот с идентификатор 55556.502.1593 по КККР на с. Паталеница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот с идентификатор 55155.501.669 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Хан Крум” №1, както и приемане на решение за продажбата му по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Величково, Говедаре, Мокрище, Тополи дол, Овчеполци и Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Гелеменово. /ОТТЕГЛЕНА/

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16. Учредяване възмездно право на пристрояване върху 15.66 кв. м. в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.876 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на гараж към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.876.6.1, с адрес ул. „Люляк” №22, ет. 1.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17.Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1561 по КККР на гр. Пазарджик, на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

18.Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в с. Априлци и с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

19.Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях.

Докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП и инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

20.Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.116.70 в местност Хаджийска могила по КККР на земеделската територия на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21.Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.148.152 в местност Каймака по КККР на земеделската територия на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

22.Изменение на план за улична регулация за улици с о.т. 221-219-213А-218-216 и о.т. 216-217-232 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засяга и част от квартал 66 по действащия план на селото.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

23.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.48, начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност Герена по КККР на неурбанизираната територия на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

24.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.52.37 в местност Синия мост по КККР на землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

25.Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І-За озеленяване, в кв. 415в по плана на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

26.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на КЛ от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ „Зеленчукови градини” до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 – Цех за дървопреработване и склад по КККР на землище с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

27.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 55155.24.220, за който има обособен УПИ І-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

28.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в поземлен имот с идентификатор 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ ІІІ-16, за търговия и услуги, в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

29.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на външно електро захранване на приемно-предавателна станция, находяща се в поземлен имот с идентификатор 78570.8.17, местност Коритски път по КККР на землище с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

30.Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта.

Докладва г-ца Йордана Темнилова – общински съветник

 

31.Питания.

 

 

По първа точка: Участие на Община Пазарджик в изграждането на Православен параклис в УПИ С-123, 116, местност Баталите, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №256/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредно заседание на АВиК, насрочено за 13.12.2022 г., докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №257/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” чрез запис на заповед с дата на падеж 28.11.2023 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №258/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Отец Паисий-1927” в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №259/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950” в с. Мокрище, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №260/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Сметна палата на Република България – гр. София, за нуждите на сектор Пазарджик, на част от имот – публична общинска собственост, състояща се от 4 броя стаи, находящи се на 12 етаж в блок „А” – 15 етажна масивна сграда за административни нужди с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №261/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Приемане на Актуализиран план за действие на общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Атанас Шопов и г-н Благо Солов. Г-н Димитър Петков направи изказване. Г-н Евтим Янев направи две предложения: 1. Проект за концесия под №7, да отпадне от плана за концесии и паркингът да бъде отдаден под наем. Предложението не се прие – гласували за – 14, против – 1, въздържали се – 21. Второто предложение – в проект №14 – концесията на паркинга при МБАЛ „Здраве”, концесионното възнаграждение да стане 30 000 лв. или при промяна на паркоместата в бъдеще – 600 лв. на паркомясто за година, не се прие – гласували за – 13, против – 4, въздържали се – 19.

Решението по седма точка /Решение №262/  се прие с 27 гласа – за, против – 8, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по КККР на гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-н Евтим Янев. Предложение за увеличаване на концесионното възнаграждение на 43 600 лв. без ДДС, имаше от ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”. Г-н Румен Димитров мотивира предложението. Прие се – гласували за – 31, против – 0, въздържали се – 0. Г-н Евтим Янев предложи да отпадне изискването концесионерът да има опит в управлението на паркинги. Не се прие – гласували за – 14, против – 1, въздържали се – 18.

Решението по осма точка /Решение №263/  се прие с 27 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка:  Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.

Решението по девета точка /Решение №264/ се прие с 27 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55556.501.131 по КККР на с. Паталеница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №265/ се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху проектен имот с идентификатор 55556.502.1593 по КККР на с. Паталеница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №266/ се прие с 32 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот с идентификатор 55155.501.669 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Хан Крум” №1,  както и приемане на решение за продажбата му по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. За членове на комисията по провеждане на търга бяха предложени Евгени Абаджиев /гласували за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ и Малина Консулова-Златева /гласували за – 29, против – 0, въздържали се – 0/. Инж. Иванова съобщи, че в комисията се променя и един резервен член – на мястото на Северина Грозданова се записва Петя Кирова.

Решението по дванадесета точка /Решение №267/ се прие с 30 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Величково, Говедаре, Мокрище, Тополи дол, Овчеполци и Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №268/ се прие с 31 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Четиринадесета точка беше оттеглена.

 

По петнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №269/ се прие с 29 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Учредяване възмездно право на пристрояване върху 15.66 кв. м. в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.876 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на гараж към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.876.6.1, с адрес ул. „Люляк” №22, ет. 1, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №270/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1561 по КККР на гр. Пазарджик, на „Електроразпределение Юг” ЕАД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №271/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров. Г-н Чавдаров предложи предложението да бъде оттеглено. Не беше направено. След проведено гласуване на точката – за  – 27, против – 4, въздържали се – 2, г-н Мари Кемчев предложи точката да бъде прегласувана.

Решението по осемнадесета точка /Решение №272/ се прие с 27 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Евтим Янев. Той предложи да не се гласува точката. Не се прие – гласували за – 13, против – 4, въздържали се – 18. Първото гласуване на точката – за – 27, против – 9, въздържали се – 0, беше оспорено от г-н Стоян Траянов поради неотчетен глас от електронната система. След прегласуване:

Решението по деветнадесета точка /Решение №273/ се прие с 29 гласа – за, против – 9, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.116.70 в местност Хаджийска могила по КККР на земеделската територия на с. Мало Конаре, поради отсъствие на арх. Кръстьо Танков, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №274/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и първа точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.148.152 в местност Каймака по КККР на земеделската територия на с. Мало Конаре, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №275/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Изменение на план за улична регулация за улици с о.т. 221-219-213А-218-216 и о.т. 216-217-232 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засяга и част от квартал 66 по действащия план на селото, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №276/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.48, начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност Герена по КККР на неурбанизираната територия на с. Огняново, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №277/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.52.37 в местност Синия мост по КККР на землище с. Синитово, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №278/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І-За озеленяване, в кв. 415в по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №279/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на КЛ от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ „Зеленчукови градини” до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 – Цех за дървопреработване и склад по КККР на землище с. Мало Конаре, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №280/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 55155.24.220, за който има обособен УПИ І-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №281/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в поземлен имот с идентификатор 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ ІІІ-16, за търговия и услуги, в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №282/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на външно електро захранване на приемно-предавателна станция, находяща се в поземлен имот с идентификатор 78570.8.17, местност Коритски път по КККР на землище с. Црънча, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №283/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта, докладва г-ца Йордана Темнилова – общински съветник. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Благо Солов предложи Ренета Камберова. Г-н Тодор Тодоров предложи Бойка Маринска. След проведеното гласуване: За г-ца Камберова – за – 15, против – 2, въздържали се – 7; за г-жа Маринска – за – 19, против – 1, въздържали се – 4, беше избрана Бойка Маринска.

Решението по тридесета точка /Решение №284/ се прие с 26 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

По тридесет и първа точка питания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

четвъртък 01 декември 2022 - 16:21:37