08/04/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес, 08.04.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм.

07/04/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес, 07 април 2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

25/03/2020
Протокол и Справка от публично обсъждане
СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за дейността на обществения посредник