Р Е Ш Е Н И Е №51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№51

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №11 от Протокол №1/31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов  и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 21, ал.1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


Поправя очевидната фактическа грешка, допусната в Решение №11, взето с Протокол №1 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, като в частта „ПИ 55155.13.163” да се чете: „ПИ 55155.13.139”.
В останалата част Решение №11, взето с Протокол №1 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, не се изменя.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00