П Р О Т О К О Л №7 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 20 май 2020 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л №7

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 20 май 2020 г. от 11.30 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов,.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Васил Надков Янков, Стоян Атанасов Траянов, Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Арлин Григоров Антонов, Илия Ангелов Джамбазов.

Председателят откри тържествената сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Не се водеше присъствен списък, присъствието на съветниците са сесията е видно от поименното гласуване по точките от дневния ред;
3. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”. Поименно гласуване нямаше.

Предложения по проекта на дневен ред нямаше. С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Приветствия по случай 21 май – Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена и празник на Пазарджик.

2. Номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

3. Финансово подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.
Докладва г-жа Гинче Караминова – председател на Временната комисия, избрана с Решение №98/29.04.2020 г. на ОбС - Пазарджик

По първа точка приветствия по случай случай 21 май – Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена и празник на Пазарджик поднесоха Кметът на общината г-н Тодор Попов и председателите на представителни групи в Общинския съвет – г-н Тодор Тодоров, г-н Найден Шопов и г-жа Лиляна Мърхова. Председателят съобщи, че е получен поздравителен адрес от областния управител г-н Стефан Мирев.

По втора точка: Номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Въпроси и предложения нямаше. За удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината” шампиона по вдигане на тежести Борислав Гидиков гласуваха 35 съветника, против и въздържали се нямаше. За удостояване с Почетен знак „За граждански принос” галериста Огнян Боев гласуваха 35 съветника, против и въздържали се нямаше.
Решението по втора точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Г-н Попов връчи наградите.
По трета точка: Финансово подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт, докладва г-жа Гинче Караминова – председател на Временната комисия, избрана с Решение №98/29.04.2020 г. на ОбС – Пазарджик. Г-жа Караминова предложи финансовото подпомагане да е в размер 750 лева на човек. Председателят прочете становището на постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”, която също предложи 750 лева. Г-н Чавдар Чавдаров предложи сумата да бъде 1000 лв. Г-н Попов предложи сумата да бъде 900 лв. Г-н Чавдаров оттегли предложението си. Прие се културните дейци да бъдат подпомогнати с по 900 лева.

Решението по трета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ


Съставил протокола:
Дона Терзийска

Изтегли оригинала >>>

сряда 27 май 2020 - 09:19:43