П Р О Т О К О Л №10 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 12 септември 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №10

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 12 септември 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Найден Шопов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

 

Отсъстваха общинските съветници: Таня Димитрова,  Иван Панайотов, Илиян Вулянов, Благо Солов, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов, Борис Манев, Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Актуализация на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на община Пазарджик 2021-2027 г.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

По първа точка: Актуализация на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на община Пазарджик 2021-2027 г., докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Евтим Янев направи предложение за допълнение в актуализацията на програмата и по-точно в точка 8.2. Въпроси зададоха г-жа Бойка Маринска и г-н Тодор Тодоров. Изказване направи г-н Димитър Петков. Разяснение по точката направи зам.-кметът г-н Петър Петров. Предложението на г-н Янев беше прието от г-н Петров. Други предложения намаше.

Решението по първа точка /Решение №205/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:

Дона Терзийска

      

Оригинал на документа

понеделник 19 септември 2022 - 13:26:53