Р Е Ш Е Н И Е №103

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№103
от 20 май 2020 година, взето с Протокол №7

ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на председателя на ОбС и председател на временната комисия, избрана с решение №73/29.04.2020 г., Хари Харалампиев, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, чл. 54, чл. 64, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината” Борислав Гидиков.

2. Удостоява с Почетен знак „За граждански принос” Огнян Боев.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

35

0

0

  


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 27 май 2020 - 09:10:27