Р Е Ш Е Н И Е №52

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№52

от 16 март 2020 година, взето с Протокол №3

   

ОТНОСНО: Сключване на споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 59 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, след станалите разисквания

Р Е Ш И:


1.    Общински съвет дава съгласие за общинско сътрудничество с партньор/и по проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.;
2.    Общински съвет дава съгласие Кмета на община Пазарджик да предприеме необходимите действия по сключване на споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване с проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

     


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 24 март 2020 - 13:30:00