Проект на дневен ред за редовна сесия на 29 юли 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 29 юли 2022 г. (петък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2022 г.

Докладна записка; Приложения 1,2,3; Приложение 4, Приложение 9

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

2. Изграждане на православен параклис в УПИ С-123, 116, местност Баталите, землище с. Мало Конаре, община Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

3. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на клетка 2 и за управление на клетка 1 и клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Приложения в zip файл >>>

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Гелеменово, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

6. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Овчеполци, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

7. Приемане на решение за изменение на концесионен договор № 435 от 6 август 2002 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.

Приложение

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8. Приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

9. Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

10. Промяна на граници на общински имот, представляващ част от улица по плана на с. Величково (поземлен имот с идентификатор 10505.502.824, с НТП – за второстепенна улица).

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в селата Априлци и Сбор.

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Добровница, Ивайло, Мало Конаре, Огняново и Хаджиево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Пищигово, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологични кабинети и за лекарски кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15. Съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Априлци с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16. Съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 65468.102.34 и 65468.103.18 по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17. Съгласие за изменение на КККР на с. Сарая относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 65437.91.125 на два проектни имота и промяна начина на трайно ползване на проектен имот 65437.91.151 и на поземлени имоти с идентификатори 65437.91.124 и 65437.91.131.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

18. Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.99 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

19. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.503.1448, попадащ в УПИ ІІ-за озеленяване и спорт в кв. 415а, улица „Васил Априлов” по плана на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

20. Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ I-Административна сграда в кв. 37 по плана на село Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53285.51.92 в местност Беглика по КККР на с. Овчеполци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 32010.34.10 и 32010.34.11 в местност Азмака в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.17 и 00571.1.18 в местност Сакарджа, по КККР на землище с. Априлци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.28.59 в местност Крушата в землището на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

25. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за присъединяване на поземлен имот 55155.9.313 към УПИ І-245, За жилищни сгради в т.ч. със смесено предназначение и УПИ ХХІІ-252, За жилищни сгради в т.ч. със смесено предназначение, в местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 65437.91.142, местност Мерата по КККР на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

27. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

28. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.104.16, местност Еленка, землище с. Сбор и подстанция „Априлци” , находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

29. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 55155.22.2 в местност Сазлъка по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

30. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ нов поземлен имот с идентификатор 55155.8.258, съставляващ УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги, в местност Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

31. Поправка на допусната фактическа грешка в Решение №61/24.03.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №3.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

32. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2022 година.

 

33. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2022 година.

 

34. Питания.

 

 ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно – обслужващи сгради и трафопост в местност „Мерата” по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

Определяне на спечелил участник в проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за приватизационна продажбата на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт - Пазарджик” АД, ЕИК: 201552200, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев” №5, а именно 955 748 (деветстотин петдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и осем) броя обикновени поименни акции, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие.

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

петък 22 юли 2022 - 12:02:39