Р Е Ш Е Н И Е №56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№56

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4


  
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник.
Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на г-н Георги Георгиев – общински съветник и на основание чл. 21а, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА,чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и след станалите разисквания и извършеното гласуване
   

Р Е Ш И:


Приема Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник, както следва:
1. В чл. 19, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник /приет с решение №194 от 25.11.2004 г., на Общински съвет –  Пазарджик/ се правят следните изменения и допълнения: текстът „размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от три минимални работни заплати за страната.” се заменя с текста „размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от 40% от основното трудово възнаграждение на Кмета на Общината”.
2. В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф 6 със следния текст: „§6. Правилникът е изменен с Решение №56 от 26.03. 2020 г., взето с Протокол №4. Измененията влизат в сила от деня на приемането им.”


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 33 0 1ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00