Проект на дневен ред за редовна сесия на 23 юни 2022 г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 23 юни 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Одобряване на текст на споразумение за партньорство между Община Ракитово – водещ кандидат и Община Пазарджик – партньор и представители на неправителствения и стопански сектор на територията на двете общини, отнасящо се за подготовката и подаване на заявления за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №8.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Удължаване срока на услугите по Договор BG05M9OP001-6.002-0156-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР 2014-2020”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

4. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие, както и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик иселата Априлци и Сбор.
Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище и Ляхово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 20362.501.299.1 в с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – за фризьорски услуги.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Преместване на паметен знак на дружбата между гр. Ставропол и гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.503.9589 /улица „Черноризец Храбър”/, попадащ между УПИ II-за озеленяване и УПИ I-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план за заличаване на проектно трасе на улица в частта, разположена на изток от осови точки 459а-459б-400а-400б-400г в местност Якуба в нов кв. 142б по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.232 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.254 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.10.205 и ПИ 55155.10.242 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.54.16 и ПИ 55155.54.17 в местност Татар Мезар в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.135.146 по кадастралната карта на земеделската територия на село Мало Конаре, местност „Капаница“.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 81089.35.252 по КК на земеделската територия на с. Черногорово, местност Лаката.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имот с идентификатор 81089.5.6 в земеделската територия на землището на с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.38.24, местност Дълбокия път по КККР на земеделската територия на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.24.7, с начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, по КККР на с. Паталеница и УПИ VІІІ-Общ. в кв. 3 по действащия план на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ І-42 и ІІ-42 в кв. 36 и част от улица с о.т. 72-78 по плана на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в местност Мерата по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Изразяване на предварително съгласие за право на преминаване (премостване) през общински ПИ 65437.91.124 в местност Мерата по КККР на землище с. Сарая, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в ПИ 55556.3.112 по КККР землище с. Паталеница до регулационната граница на с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от БКТП „Аутонай” в ПИ 48876.23.45, до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28 по КККР, местност До река Марица, село Мокрище, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 23457.5.573, за който има проектен УПИ в местност Татар Екин, землище с. Драгор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №131 взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №132 взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №133 взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 29.Извънредна точка

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

петък 17 юни 2022 - 14:48:53