Р Е Ш Е Н И Е №140 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.398 в местност ТАТАР ЕКИН в землището на с. Драгор.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

140

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.398 в местност ТАТАР ЕКИН  в землището на с. Драгор.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.   Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 23457.5.398 в местност ТАТАР ЕКИН в землището на с. Драгор.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 23457.5.398 в местност ТАТАР ЕКИН в землището на с. Драгор.

 

Срок за представяне на плана в Общината – една година, като е необходимо да се изработи съгласно условията в решение на ОЕСУТ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 13:27:27