Р Е Ш Е Н И Е №58

 

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№58

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение №1/31.01.2020 г., взето с Протокол №1 от 31.01.2020 г.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


І. Изменя т. ІІ от Решение №1/31.01.2020 г., като в текста „Служители – 245 щатни бройки, от които 43,5 щатни бройки служители в кметствата към Общината” цифрата 43,5 да се чете 29 /двадесет и девет/.

ІІ. Одобрява структура на кметствата в община Пазарджик, както следва:

1. Алеко Константиново
- Кмет на кметство
- Служител АО /административно обслужване/ – 1 щатна бр.

2. Априлци
- Кмет на кметство
- Служител АО/ФСД – 1 щатна бр.

3. Братаница
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

4. Величково
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

5. Гелеменово
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

6. Главиница
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

7. Говедаре
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

8. Дебръщица
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

9. Добровница
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

10. Драгор
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

11. Звъничево
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

12. Ивайло
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.
- Служител ЕСГРАОН – 0,5 щатна бр.

13. Ляхово
- Кмет на кметство
- Служител АО/ФСД – 1 щатна бр.

14. Мало Конаре
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.
- Служител ЕСГРАОН – 1 щатна бр.

15. Мирянци
- Кмет на кметство
- Служител АО/ФСД – 1 щатна бр.

16. Мокрище
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

17. Овчеполци
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

18. Огняново
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.
- Служител ЕСГРАОН – 0,5 щатна бр.

19. Паталеница
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

20. Пищигово
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

21. Росен
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

22. Сарая
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

23. Синитово
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

24. Хаджиево
- Кмет на кметство
- Служител АО/ФСД – 1 щатна бр.

25. Црънча
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.
26. Черногорово
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.

27. Юнаците
- Кмет на кметство
- Служител АО – 1 щатна бр.Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00