Р Е Ш Е Н И Е №139 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджие

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

139

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково.

 

Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

28

0

1

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 13:25:31