Р Е Ш Е Н И Е №135 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка - За производствена и складова дейност/ в местност Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

135

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.149.221 /НТП за местен път/ до ПИ 46749.153.69, /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в местност Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП- Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.149.221 /НТП за местен път/ до ПИ 46749.153.69, /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Транспортният достъп се предвижда да започне от ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път, след което продължава на изток като преминава изцяло през имоти, общинска собственост, описани в регистъра на засегнатите имоти до достигане на ПИ 46749.153.69, /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, собственост на възложителя.

Пресичането на отводнителния и напоителен канал ще се осъществи чрез преместване.

Дължината на електропровода е около 2 196 м. Засегната площ от около 19 630 кв.м, Общинска публична собственост, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП

След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатори 46749.149.159, 46749.1.558 46749.153.76, 53335.400.31, 77061.1.16 и 77061.1.17 в път с трайна настилка, тези части от имотите да се променят в „общински път” – Общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ.

 

На основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

вторник 07 юни 2022 - 13:11:04