Р Е Ш Е Н И Е №130 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

130

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път, свързващ ПИ 30572.47.21 (проектен УПИ III-21, Крайпътен обект) в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево, община Пазарджик с локален път I-8 “София – Пазарджик” и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 30572.47.65 с НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/ проектен ПИ 30572.47.80/ на път с трайна настилка, за осъществяване на пътен достъп до ПИ 30572.47.21 (проектен УПИ III-21, Крайпътен обект) в местност Черни могили по КККР на  с. Звъничево, община Пазарджик.

 

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №УТ-1408/13.04.2022 г. от Мария Данчева Алексиева, чрез пълномощник Иван Георгиев Паунов на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път, свързващ ПИ 30572.47.21 (проектен УПИ III-21, Крайпътен обект) в местност Черни могили по КККР на  с. Звъничево, община Пазарджик с локален път I-8 “София – Пазарджик”.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на пътен достъп, започващ от обслужващата зона на път I-8, включващо се от локално платно предвидено за изграждане извън обхвата на пътя. Входът от републиканския път  към локала се проектира при км 183+920 ляво, чрез оформяне на забавителен шлюз. От там връзката продължава на северозапад около 945 м в обхвата на ПИ 30572.47.65 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път /проектени ПИ 30572.47.82, 30572.47.81 и ПИ30572.47.80/, собственост на Общината, до достигане на ПИ 30572.47.21, предвиден за обслужване. Изходът от локалното платно към път I-8 е ситуиран при км 183+248 ляво, съгласно представения транспортно-комуникационен план.    

Дължината на обслужващия път е около 32 м. Засегнатата площ – около 96 кв.м, общинска публична собственост, съгласно представените скица-проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите имоти.

 

ІV. Дава съгласие за провеждане на процедура по промяна на предназначението на част от ПИ 30572.47.65 с НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път /проектен ПИ 30572.47.80/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 30572.47.21 (проектен УПИ III-21, Крайпътен обект) в местност Черни могили  по КККР на  с. Звъничево, община Пазарджик, за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно с това се запази публичният характер на имотите и собствеността им.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

вторник 07 юни 2022 - 12:47:00