Р Е Ш Е Н И Е №124 ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36 по КККР на село Ивайло, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

124

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36 по КККР на село Ивайло, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36 в местност „Пашовица” по КККР на с. Ивайло, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията – земеделска.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36 в местност „Пашовица” по КККР на с. Ивайло, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията – земеделска.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:34:13