Р Е Ш Е Н И Е №121 ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица с о.т.о.т. 237а-259а-259-234 /ул. „Двадесет и осма”/, попадаща в обхвата на ПИ 55556.502.1458, между кв. 68, 86, 85 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

121

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

  

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от  улица с о.т.о.т. 237а-259а-259-234 /ул.  „Двадесет и осма”/, попадаща в обхвата на ПИ 55556.502.1458, между кв. 68, 86, 85 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №18-00-645/27.04.2022 г.от „Електроразпределение Юг” АД – КЕЦ Белово и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

I.Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица с о.т.о.т. 237а-259а-259-234 /ул. „Двадесет и осма”/, попадаща в обхвата на ПИ 55556.502.1458, м/у кв. 68, 86, 85 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 С ПР за част от имот за улица /ПИ 55556.502.1458/ се обособява нов УПИ XVI-За трафопост,  включен към кв. 86, като се коригира уличната регулация на улица с о.т.о.т.237а-259а-259-234 /ул. „Двадесет и осма”/, премахвайки осовата линия между о.т. 259 и о.т. 237а и проектирайки нова такава, свързваща о.т. 259 и о.т. 237 с профил на улицата 10 м, както и алея, която разделя новообособения имот и УПИ I-903 в съшия квартал.

С ПЗ за новообособения УПИ се предвижда ново ниско етажно свободно стоящо застрояване с височина до 10 м, при показатели за устройствената зона „Жм“ - П заст. 60%, П озел. 40% и Кинт. 1.2, съгласно означенията и корекциите в кафяво на приложеното планово задание и скица-проект.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІII. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Поименно гласуванеОригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:13:12