Р Е Ш Е Н И Е №116 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

116

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1.9 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, шест, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 29.03.2022 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1376, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 9 с площ от 3,87 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра) и 2,4171% (7,44 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6260/14.04.2022 г., вписан в дв. вх. рег. под № 3021 на 19.04.2022 г., том 10, Акт № 190 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 035,36 лева (тринадесет хиляди тридесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) на наемателя Тинка Методиева по повод заявление вх. № 44-710/15.03.2022 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1139.7.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, три, девет, точка, седем, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.04.2013 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.506.1139.7, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1139, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,60 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 8 с площ от 3,85 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра) и 1,9017% (4,83 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 3065/04.03.2013 г., вписан в дв. вх. рег. под № 1993 на 12.03.2013 г., том 7, № 179 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 610,60 лева (осем хиляди шестстотин и десет лева и шестдесет стотинки) на наемателя Михаил Пенчев по повод заявление вх. № 44-823/23.03.2022 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1366.1.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, шест, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 10.03.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.502.1366.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1366, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 68,90 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 24 с площ от 2,90 кв.м. (два квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра) и 3,823% (6,644 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5675/28.02.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 1333 на 04.03.2020 г., том 5, Акт № 52 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 517,64 лева (тринадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) на наемателя Любен Ангелов по повод заявление вх. № 44-899/30.03.2022 г.
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1162.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 22.03.2018 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Марица, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.1162.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1162, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 62,10 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра и десет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 1 с площ от 3,47 кв.м. (три квадратни метра и четиридесет и седем квадратни сантиметра) и 1,2927% (6,46 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5047/07.03.2018 г., вписан в дв. вх. рег. под № 1672 на 12.03.2018 г., том 6, Акт № 15 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 11 463,96 лева (единадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) на наемателя Росица Мехмедова по повод заявление вх. № 44-1172/19.04.2022 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

27

7

2

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Поименно гласуване

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:57:17