Р Е Ш Е Н И Е №115 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Ляхово и с. Црънча, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

115

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

  

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Ляхово и с. Црънча, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Ляхово и с. Црънча, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1550 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, пет, пет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Янтра», с площ 2367 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 55155.503.1543, 55155.503.1542, 55155.503.1541, номер по предходен план: квартал: 410 в, парцел III-1337, за жил. строителство, търговия, услуги и озеленяване, съседи: 55155.503.9694, 55155.503. 1549, 55155.503.9655, 55155.503.1544, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.503.1550.1: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 2. Сграда 55155.503.1550.2: застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 3. Сграда 55155.503.1550.3: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 4. Сграда 55155.503.1550.4: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6268/21.04.2022 г., с начална тръжна цена 285 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 42 606 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 46749.502.1688 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, шест, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 15000 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 80, парцел: І, съседи: 46749.502.646, 46749.502.1404, 46749.502.1403, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6265/15.04.2022 г., с начална тръжна цена 150 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 67 402.50 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.797 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 651 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: X, съседи: 66559.501.799, 66559.501.798, 66559.501.707, 66559.501.796, 66559.501.795, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6212/08.03.2022 г., с начална тръжна цена 6 510 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 925.30 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.798 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 689 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: XI, съседи: 66559.501.799, 66559.501.775, 66559.501.707, 66559.501.797, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6213/08.03.2022 г., с начална тръжна цена 6 890 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 096 лева).
  5. 5. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.799 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 724 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: XII, съседи: 66559.501.800, 66559.501.775, 66559.501.798, 66559.501.797, 501.796, 66559.501.795, 66559.501.794, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6211/08.03.2022 г., с начална тръжна цена 7 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 253.30 лева).
  6. 6. Сграда с идентификатор 44879.501.83.1 (четири четири осем седем девет точка пет нула едно точка осем три точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.05.2021 г., адрес на сградата: с. Ляхово, п.к. 4416, ул. „Петнадесета», сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 44879.501.83, 44879.501.324 и принадлежи към поземлен имот с иденификатор 44879.501.83, застроена площ 399 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с акт за частна общинска собственост № 6019/07.06.2021 г. и Сграда с идентификатор 44879.501.83.2 (четири четири осем седем девет точка пет нула едно точка осем три точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.05.2021 г., адрес на сградата: с. Ляхово, п.к. 4416, ул. «Петнадесета», сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44879.501.83, застроена площ 112 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувана с акт за частна общинска собственост № 6022/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 6 017 лева, в това число: (сграда с идентификатор 44879.501.83.1 – 1 706 лв. и сграда с идентификатор 44879.501.83.2 – 4 311 лв.) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка сграда с идентификатор 44879.501.83.1 – 1 665.20 лв. и сграда с идентификатор 44879.501.83.2 – 4 310.30 лв.).
  7. 7. Поземлен имот с идентификатор 78570.119.32 (седем осем пет седем нула точка едно едно девет точка три две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Црънча, с площ 396 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 119.27, номер по предходен план: 000366, съседи: 78570.119.20, 78570.119.19, 78570.119.18, 78570.119.17, 78570.119.33, 78570.119.9, 78570.119.29, 78570.119.5, 78570.119.28, 78570.119.1, 78570.119.25, 78570.6.35, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6258/08.04.2022 г., с начална тръжна цена 503 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 26.87 лева).

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

29

5

1

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Поименно гласуване

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:46:17