Р Е Ш Е Н И Е №112 ОТНОСНО: Закриване на социална услуга „Център за временно настаняване“ – гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ № 91, делегирана от държавата дейност, с капацитет осем места и численост на персонала четири щатни бройки

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

112

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Закриване на социална услуга „Център за временно настаняване“ – гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ № 91, делегирана от държавата дейност, с капацитет осем места и численост на персонала четири щатни бройки, считано от 01.07.2022 г.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. 

От началото на м. януари 2021 г. до настоящия момент потребителите, регистрирани в социалната услуга, са трима,  щатните бройки на екипа са четири, издръжката от делегираната дейност се разходва нецелесъобразно, дори се налага дофинансиране в определени случаи.

Новата социална услуга „Приют” в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов” №3А, в условията на неотложна необходимост ще задоволи базовите потребности на бездомните хора, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и консултиране. Услугата напълно покрива целевата група и услугите, предоставяни в Центъра за временно настаняване – гр. Пазарджик (ЦВН).

От изложеното до тук е видно, че целевата група и услугите, които ще се предоставят в социалната услуга „Приют” напълно покриват услугите и целевата група на „Центъра за временно настаняване”, като едновременно с това предвиждат набор от нови услуги, които липсват в ЦВН.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик  Тодор Попов, на основание чл. 58, ал.1, т. 2 от Закона за социални услуги и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Закрива социална услуга „Център за временно настаняване“ в гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №91, делегирана от държавата дейност, с капацитет осем места и численост на персонала четири щатни бройки, считано от 01.07.2022 г.
  2. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да предприеме необходимите действия за изпращане на настоящото решение на Агенцията за социално подпомагане и на Агенцията за качеството на социалните услуги в указания срок за получаване на заповед за закриване на социалната услуга „Център за временно настаняване“.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

32

0

1

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:27:25