Р Е Ш Е Н И Е №109 ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

109

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, ЕИК: 201552200, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев” №, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА , чл. 16 от Закона  за публичните предприятия и чл. 33, ал. 1, т. 3, т. 4, и т. 5 от Наредба за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава Кмета на Общината като представител в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, ЕИК: 201552200, което ще се проведе на 15.06.2022 г., от 11:00 часа, в гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев”  №5, при липса на кворум, ново ОСА ще се проведе на същото място и час на 29.06.2022 г., да гласува по всички точки от дневния ред, както следва:

І. По т. 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение - Общото събрание на дружеството приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

ІІ. По т. 2: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.         

Проект за решение - Общото събрание на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.

ІІІ. По т. 3: Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

Проект за решение - Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г.

ІV. По т. 4: Разпределя финансовия резултат за 2021 г., както следва: Годишна печалба в размер на 240 554,44 лева, която остава като непокрита загуба от минали години съгласно Устава на дружеството

Проект за решение - Общото събрание на дружеството разпределя финансовия резултат за 2021 г., според предложението на Съвета на директорите.

По т. 5: Утвърждаване на Решение на Съвета на директорите от 15.03.2022 г. относно промяна на цените на билетите и абонаментни карти.

Проект за решение - Общото събрание на дружеството утвърждава Решението на Съвета на директорите от 15.03.2022 г. относно промяна на цените на билетите и абонаментни карти.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

27

8

3

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:11:11